Secretaris de l'ajuntament

per Rafel Sot i Delclòs
Publicat en el programa de la festa major de Maçanet de Cabrenys (hivern 1987)

En el programa de la Festa Major de l’estiu passat, donàvem una relació, molt exhaustiva, dels Batlles, Bayles i Alcaldes que havien regit l’ajuntament de la nostra Vila durant, gairebé, tres segles.

Avui donarem la dels Secretaris en propietat de l’ajuntament, que forçosament no serà tan completa degut a que antigament eren designats lliurament pels ajuntaments, sense que existís una reglamentació concreta.

Les Actes d’acords que es conserven a l’arxiu de la Vila, comencen l’any 1843, i la nominació de Secretaris per la Direcció General d’Administració Local, no tingué lloc fins ben entrat el segle actual.

Això explica que la relació que seguidament us ofereixo, l’hagi de qualificar de precària pel que es refereix a secretaris anteriors a l’any 1843. A partir de dit any, totes les dades son comprovables, així com també les poques que es relacionen del 1780 al 1843.

* * * * *

1780 – 1799 Francesc Olivet i Trilles — Notari de la Vila de Maçanet de Cabrenys, exercia les funcions d'Escrivà i de Secretari.

1800 – 1801 Josep de Aloy i Llach — Notari de Figueres, Escrivà i Secretari de l’ajuntament.

1802 – 1806 Lluís Gelabert i Bonavía — Notari de la Vila de St. Llorenç de la Muga. Escrivà i Secretari de l’ajuntament.

1807 - 1823 Francesc Paris i Torrà — Notari de la Vila, Escrivà i Secretari de l’ajuntament.

1824 - 1842 Antoni Tutau — D’aquest 18 anys només hem trobat el nom d’aquest Secretari, cessat per la Diputació Provincial a finals del 1842. No consten la data del seu nomenament ni els motius de la destitució.

1843 – 1849 Pere Bigas i Pou — A l’acta de la sessió tinguda per l’ajuntament el 8-1-1843, s’hi llegeix textualment: La Diputación separó al Secretario Don Antonio Tutau. Se acuerda nombrar a D. Pedro Bigas i Pou, farmacéutico, con una pensión anual de 90 Libras Catalanes, insuficientes para poderse sustentar.

1850 - 1865 Joan Paris — Nomenat Secretari en propietat, amb el sou de 1.200 Rals anuals, l’1-1-1850. Dimití del seu càrrec el 17-IV-1865.

1865 - 1873 Rafel Delclòós i Puntunet — El 17-4-1865, fou nomenat amb el sou de 1.120 Rals anuals. Sis mesos després, en sessió de 15-10-1865, l’ajuntament prengué per unanimitat el següent acord: "El Secretario cobra 1.120 Reales anuales. El Alcalde propone que, cobrando los Secretarios de Darnius, Agullana y La Junquera, mas de 3.000 Reales, sin tener tanto trabajo, con el fin de poder contar con un buen Secretario que, además de la honradez, reuna las circunstancias de ser inteligente, activo y celoso de los intereses de este municipio, han acordado, por unanimidad, aumentar la dotación del Secretario hasta 3.000 Reales anuales. "El 30-6-1873, conscient de que l’ajuntament no podia pagar-lo millor, dimití el seu càrrec "para poder atender mejor al cuidado y necesidades de su familia".

1874 - 1877 Cosme Busons i Tor- Fou nomenat Secretari en propietat el 8 -8 - 1874, amb el sou de 1.000 Pessetes anuals, "que cobrará “por quartas partes y por trimestres vencidos". EI 21- 8-1877, dimití.

1877 - 1886 Joan Llanso i Rabassa - Nomenat el 8-8-1877, amb el sou 1.000 Pessetes anuals. Morí el 23- 3-1886.

1886 - 1906 Josep Giralt i Quintana – El 16–4-1886, es donà compte que l’únic sol·licitant al càrrec de Secretari, era Josep Giralt i Quintana, veí de La Jonquera, de 46 anys d’edat. Fou nomenat Secretari en propietat amb el sou de 999 Pessetes anuals. Era casat i pare de set fills, tots menors d’edat. EI 7 de gener del 1906, trobant-se vell i malalt, presentà la renuncia del càrrec, que li fou acceptada. Ja feia 12 anys que el seu fill, Salvador Giralt i Hors, havia estat anomenat "escribiente temporero por el tiempo que fuere necesario" per ajudar-lo.

. 1906 - 1932 Salvador Giralt i Hors - EI 4-4-1906 la Corporació Municipal, per unanimitat, l’elegí Secretari en propietat amb el sou de 1.000 pessetes anuals. Morí el 5-5-1932, als 60 anys d’edat.

1934 – 1937 Josep Giralt i Bosch - EI 26-6-1934 es nomenat Secretari en propietat, amb el sou de 3.000 pessetes anuals. Ja actuava de Secretari interí des del maig del 1932. EI 28-3-1937 fou declarat cessant "per abandó de destí". (S'exilià, en plena Guerra Civil, després de l’assassinat de l'Alcalde màrtir Miquel Barnadas, el 15- 11-1937).

1937 – 1937 Miquel Farre Sole i Lluis Vigue Puig - Mestres de la Vila, el 28-3- 1937, "per necessitats de guerra, són nomenats Secretaris Habilitats per a que puguin actuar com a tals, sols i en conjunt, mentre duri la vacant". Acceptaren amb la condició que no restarien ni un minut del seu horari escolar, i que fos pel mínim temps possible; es feien ajudar pels alumnes mes avantatjats. Actuaren uns tres mesos.

1937 - 1939 Antoni Carbonell i Tutau - EI 21-6-1937 fou anomenat Secretari, i cessà el 12-VI-1939.

1939 – 1961 Josep Giralt i Bosch - EI 12-6-1939 es reintegrat en el càrrec de Secretari (que ja exercia abans de la Guerra Civil), cessant el 20- 11-1961 per haver estat designat per a la Secretaria de Centelles (Osona).

1963 – 1965 Joan Ribes i Campdelacreu - Nomenat Secretari en propietat l'11- 11-1963, cessà el 6-12-1965.

1969 – 1969 Francisco Caballero Gimenez - Nomenat el 29-7-1969, cessà l'11- 11-1969 per permuta amb Narcís Subirats.

1969 – 1975 Narcís Subirats i Reyna!. L'11-11-1969 es possessiona de la Secretaria, per haver permutat amb el Secretari anterior; cessà el 22-XII-1975 al ser designat Secretari d’Hostalric. Continuà de Secretari Habilitat fins el 9-11-1980, que fou nomenat Secretari de Llança i requerir dita Secretaria dedicació plena. Fou un Secretari molt competent i eficient, que m'ajudà molt en la recuperació de l'Arxiu de la Vila. Li estic molt agraït.

1980 – 1980 Marciano Hernandez Campos - Nomenat per la Direcció General d'Administracó Local el 4-6-1980, el 15 de setembre següent demanà l’excedència voluntària, i el 28 de novembre del mateix any, cessà per haver passat a la Secretaria del Port de la Selva .

* * * * *

Temps difícils . . . . secretaris excepcionals

Pensem donar unes notes biogràfiques dels Secretaris als quals tocà menar l’esteva de la secretaria en temps molt difícils. De les tres centúries que inclou la relació anterior (segles XVIII, XIX i XX), comencem pel del segle actual:

Salvador Giralt i Hors. Nat a Pont de Molins el 10-3-1872. Residia a Maçanet des de 1886. A l’edat de 15 anys, el seu ofici era taper. Als 21 anys fou nomenat "escribiente temporero" de l’ajuntament. Als 34 anys (1906), fou nomenat Secretari en propietat.

En els primers anys del seu Secretariat, li tocà navegar en el gran maremàgnum que es produí a la Vila, a causa d’unes lluites de política local, que esdevingueren tan acèrrimes, tumultuoses i agressives, que transcendiren a la premsa de Girona, Barcelona i Madrid. Els tribunals de les esmentades capitals, també tingueren molta feina. Intervingué el Consell d’estat. L’alcalde fou suspès de les seves funcions diverses vegades, i fou processat.

Tot era degut al famós "Plet de les Campanes", promogut entre l’ajuntament i el Rector de la Parròquia, que durà anys, en el qual intervingueren advocats famosos, corn l’il·lustra jurisconsult de Barcelona, J. Roig i Bergadà.

Es produïren focs intencionats al centre de la Vila, en nits de forta tramuntana, prèvia desviació de l’aigua que, en aquells temps fluïa a bell doll, nit i dia, per a tots els carrers. A pagès, es calà foc a moltes garberes que esperaven els temps de la batuda. Hi hagué agressions personals... i més plets. Cada dia pujava la Guardia Civil de Darnius, per a fer un report de la situació i tenir informat al Governador Civil, etc. etc..

El novell Secretari, Sr. Salvador Giralt i Hors, fou en tot moment, malgrat el seu deure d’intervenir en tots els processos, diligències i acords, l’únic que sortí indemne d’aquest llarguíssim i perillós batibull, gracies al seu seny i a la seva prudència, limitant-se sempre a obeir les ordres dels seus superiors i respectar les lleis vigents.

Portà molt temps la Secretaria de La Vajol, on es traslladava a peu, i sempre en diumenge, per tal de que no sen ressentís la feina de Maçanet.
Era consultat pels secretaris dels pobles veïns i, en els centres oficials de Girona, estava conceptuat corn un dels Secretaris mes complidors i competents.

... I ara, si us plau, permeteu-me un petit esplai personal... Una recordació d’íntim agraïment al Sr. Salvador Giralt i Hors, conegut popularment per "En Badó Secretari".

L’any 1917 -fa 70 anys!- quan jo era un pobre estudiant a Girona, que venia a Maçanet a passar els tres mesos d’estiu, la meva mare, per a evitar que anés pels boscos a caçar nius i a nedar per les gorgues d'Arnera, va dir al Secretari: "-Badô, el nin fa bona lletra, i, si vols, podria venir cada mati a l’ajuntament per a ajudar-te". "-Que vingui demà", fou la seva resposta.

De llavors endavant, jo era l’auxiliar voluntari i gratuït del Secretari, encara que només servia per a fer copies de documents, patrons i transcripcions en els llibres de registre, cosa certament apreciable, sobretot en aquell temps que no hi havia màquines d’escriure.

Sense que ni "En Badó", ni jo, poguéssim sospitar-ho, fou el meu primer Mestre en aquella activitat que, poc temps després, seria la meva professió durant gairebé 50 anys.

Gracies al seu mestratge i a la seva paciència, avui puc contemplar, a l’arxiu de la Vila, la "bona lletra" que tenia als 14 anys (a judici de la meva mare i d’en Badó").
Moltes gracies "Badó". Cada dia us recordo al consultar els vostres papers -ja esdevinguts històrics- sempre escrits a mà, amb aquella lletra tan pulcre, i firmats amb aquella rúbrica tant recargolada.

* * * * *