Alcaldes de Maçanet de Cabrenys

per Rafel Sot i Delclós

publicat en el programa de la festa de Maçanet de Cabrenys (estiu de 1987)


 

Després de la recuperació de l’arxiu antic del municipi, tants anys oblidat i ignorat per tothom, a mesura que anàvem netejant, ordenant, inventariant i classificant la gran quantitat de documents retrobats, preníem nota dels Batlles, Bayles i Alcaldes (anomenats d’aquestes tres maneres, segons l’època) que han presidit l’ajuntament de la nostra Vila.

La tasca no ha resultat fàcil, degut a la migrada dimensió del local, que obliga a embolicar els documents en voluminosos paquets i apilonar-los, uns damunt dels altres, en lleixes rudimentàries, en les quals s’han d’encabir, en doble filera. Tots aquests inconvenients i, principalment, la manca d’arxivadors adequats, fan gairebé impossible la consulta de l’arxiu de la Vila.

Aclariments

- Els documents consultats corresponen a gairebé tres segles: des de 1701 a 1987.

- Els Alcaldes relacionats, són els que han exercit l’alcaldia amb nomenament de titular pel càrrec, excloent els alcaldes accidentals (per absència o delegació del titular) i els alcaldes interins (per estar vacant el càrrec en espera de nou nomenament). Si volguéssim incloure a la relació tots els alcaldes accidentals i interins, necessitaríem moltes pagines.

- Durant el segle XVIII i el primer terç del XIX, els Batlles i Bayles, eren nomenats biennalment per «Real Acuerdo».

- A partir de 1843 ja es conserven els Llibres d'Actes de les sessions municipals, i podem precisar les dates exactes de la presa de possessió dels alcaldes, elegits per sufragi.

- Cal exceptuar, però, tres períodes durant els quals, en lloc d’elegits, foren nomenats: durant la Dictadura Militar del General Primo de Rivera (del 13-9-1923 al Febrer de 1930); durant la República (del 6-10-1934 al Febrer de 1936); i durant el règim del General Franco que, pel que es refereix a la nostra vila, començà el 13 de Febrer de 1939, (que en presència del Comandant Militar, Don Juato Pérez Pelayo, va constituir-se un nou Ajuntament), i acabà el 20 de Novembre de 1975; si bé no es celebraren eleccions municipals per sufragi universal fins el 19-4-1979.

- Fem constar els anys mancats de documentació a causa de les guerres amb França i de la dels Carlins, i també, cal confessar-ho, per culpa de la lleugeresa d’uns funcionaris que destruïren els documents mes antics, per tal de guanyar espai on col·locar els vigents.

Fets els aclariments que ajudaran a interpretar millor una tasca força laboriosa.

RELACIO D’ALCALDES QUE HAN PRESIDIT L’AJUNTAMENT DE LA NOSTRA VILA

 

Segle XVIII
1701 a 1727
  Es conserva algun document, però no consta el nom de cap alcalde.
1728
Francesc Roger  
1729 a 1749
  Sense documentació.
1750
Josep Olivet  
1751 a 1756
  No hi ha documents.
1757 i 1758
Pau Sunyer Alcalde pel bienni.
1759 i 1760
Salvi Ferrer Alcalde pel bienni.
1761 i 1762
Salvador Torres i Cortada Alcalde pel bienni.
1763 i 1764
Salvi Ferrer Alcalde pel bienni.
1765 i 1766
Jaume Pagés i Llovet Alcalde pel bienni.
1767 a 1770
  No hi ha documents.
1771 i 1772
Salvador Torres i Cortada Alcalde pel bienni.
1773 i 1774
Dr. Josep Olivet Alcalde pel bienni.
1775 i 1776
Joan Mas Alcalde pel bienni.
1777 i 1778
Martí Vinyes Alcalde pel bienni.
1779 i 1780
Martí Saguer Alcalde pel bienni.
1781 i 1782
Dr. Josep Olivet Alcalde pel bienni.
1783 i 1784
Joan Roger i Perpinyà Alcalde pel bienni.
1785 i 1786
Joan Mas Alcalde pel bienni.
1787 i 1788
Joaquim Sunyer Alcalde pel bienni.
1789 i 1790
Joan Mas Alcalde pel bienni.
1791 i 1792
Rafel Delclòs Alcalde pel bienni.
1792 i 1794
Francesc Paris El 17 d'abril de 1793 comença la Guerra Gran.
1795
Francesc Paris Fins el 15 d'octubre de 1795. Acaba la guerra.
1795 i 1796
Joan Vinyes i Pagés Nomenat el 15 d'octubre de 1975 i pel 1976.
1797 i 1798
Pere Quintà  
1799 i 1800
Martí Pumarola  

 

Segle XIX
1801 i 1802 Francesc Paris  
1803 i 1804 Joan Paris i Torrà  
1805 i 1806 Joan Olió  
1807 i 1808 Joaquim Sunyer  
1809 a 1813   No hi ha documents. Guerra de la Independencia
1814 Joaquim Sunyer  
1815 i 1816 Jaume Olivet  
1817 i 1818 Vicenç Pagés i Vinyes  
1819 i 1820 Jaume Pagés i Batlle  
1821 i 1822 Joan Paris i Torrà  
1823 i 1824 Tomàs Vilanova  
1826 Sebastiá Vinyes i Pagés  
1827 Jaume Olivet i Rufet  
1828 Jaume Pagés i Batlle  
1829 Josep Mas  
1830 Pere Muntada  
1831 Martí Saguer  
1832   No hi ha documents
1833 Jaume Saguer  
1834 a 1838   No hi ha documents. Guerra Carlista
1839 a 1842 Benvingut de Riera  
1843 a 1847 Maria de Riera i Miró Elegit el 6 de gener de 1831. Comencen els llibres d'actes de l'ajuntament
1848 i 1849 Josep Muntada Elegit el 9 de gener de 1848
1850 i 1851 Martí Olivet i Rufet Elegit el 6 de gener de 1850
1852 a 1854 Pere Bias i Pou Elegit el 4 de gener de 1852
1854 a 1856 Joan Quintà i Grau Elegit l'1 de gener de 1854
1857 i 1858 Marià de Riera i Miró Elegit pel bienni
1859 a 1861 Pere Figa i Ferré Elegit el gener de 1859
1861 a 1862 Joan Quintà i Grau Elegit l'1 de gener de 1861
1863 a 1866 Marià de Riera i Miró Elegit l'11 de gener de 1863
1867 i 1868 Francesc Vilà Elegit l'1 de gener de 1867
1868 a 1871 Joan Quintà i Grau Elegit el 4 de gener de 1868
1872 i 1873 Joan Paris Elegit l'1 de gener de 1872
1873 a 1891 Joan Quinta i Grau Elegit el 4 de gener de 1873
1873 a 1891 Joan Quintà i Grau Elegit el 4 de juny de 1873
1891 a 1984 Pau Muntada Elegit l'i de juliol de 1891
1894 i 1894 Esteve Auguet Elegit el 23 de gener de 1894
1895 a 1899 Higini de Riera i Geli Elegit l'1 de juliol de 1895
1899 i 1900 Marià Mas i Bigas Elegit l'1 de juliol de 1899

 

Segle XX
1901 a 1905 Marià Mas i Bigas Suspés de les funcions d'alcalde pel governador de Girona, el 22 de febrer de 1905
1905 a 1909   Exerceix les funcions d'alcalde l'Higini de Riera
1909 a 1923 Maria Mas i Bigas Elegit l'1 de juliol de 1909
1923 i 1924 Jaume Pagés i Boixeda Nomenat el 23 de setembre de 1923 per la dictadura militar del general Primo d Rivera
1924 i 1925 Josep Banaset i Sot Nomenat el 2 de juny de 1924
1925 i 1926 Marià Mas i Bigas Nomenat el 12 d'octubre de 1925
1926 a 1930 Albert Pujolar i Feznart Nomenat el 7 d'agost de 1926
1930 i 1931 Pere Vilà i Orri Nomenat el 27 de febrer de 1930
1931 a 1933 Marià Mas i Bigas Proclamat el 14 d'abril de 1931 (República)
1933 i 1934 Joan Caula i Oliveras Nomenat per la Generalitat, el 25 de maig de 1933, president de la Comissió Gestora
1934 Manuel Morlius i Aulet Elegit per sufragi popular l'1 de febrer de 1934 i cessat, "manu militari", pels "fets d'octubre".
1934 Josep Batlle i Paris Nomenat per l'autoritat militar, el 22 d'octubre de 1934, Gestor Ünic. Dimití per motius de salut el 2 de maig de 1935
1935 Marià Mas i Bigas Nomenat Gestor per l'autoritat militar, a proposta del caporal de la Guardia Civil de Darnius, el 2 de maig de 1935
1936 Joaquim Bassó i Planes El 27 de juliol de 1936, com a president del comité revolucionari de forces del Front Popular, es va fer càrrec de l'alcaldia.
1936 Joaquim Bassó i Planes El 15 d'octubre de 1936 és proclamat alcalde pels membres del comité, constuïts en ajuntament. Dimiteix el 23 de desembre de 1936.
1937 Miquel Barnadas i Martin Elegit l'1 de gener de 1937. Dos mesos i mig després, el 15 de març de 1937, que era un dilluns, a les quatre de la tarda , fou assassinat al local de "La Union Massanetense", al encarar-se valerosaments a uns esbirros forasters, fortament armats, que volien emportar-se uns honrats veïns de la Vila conceptuats de "dretes". Amb el seu acte heroic i d'una generositat extrema, sacrificà la seva jove vida per a lliurar d'una mort segura a uns dels seus administrats. És "l'alcalde màrtir" que magnificà noblement l'alcaldia que exercia. Fou l'únic crim comés a la nostra Vila durant la Guerra Civil Espanyola.
1937 i 1938 Joaquim Bassó i Planas Elegit el 5 d'abril de 1937. Fou alcalde fins el17 d'octubre de 1938 quan fou mobilitzada la seva lleva.
1938 i 1939 Juan Caula i Oliveras Elegit el 17 d'octubre de 1938 i cessat el febrer de 1939. Fou el darrer alcalde de la República.
1939 Josep Batlle i Paris Nomenat per les tropes franquistes el 13 de febrer de 1939. Dimití dos dies després per motius de salut. Es curiós que entre els Regidors hi fguren dos capellans.
1939 a 1956 Josep Sabà i Cabaño Nomenat el 15 de febrer de 1939
1956 a 1964 Àngel Vilà i Pau Nomenat el 2 de febrer de 1956
1964 a 1976 Josep Carbó i Carbó Nomenat el 21 d'abril de 1964


* * * * *